Công trình: Tuyến 03 – Thuộc hệ thống HTKT chung Quốc gia HN02

Chủ đầu tư: Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Địa điểm: Hòa lạc

 

Nội dung cung cấp: